Kvalitativna metodologija

  • Kvalitativna raziskava je oblika raziskave v kateri raziskovalec ali skupina raziskovalcev zbira in interpretira podatke, pri čemer so sami del raziskovalnega procesa kot sodelujoči v raziskavi in podatkov, ki jih zagotavljajo (Corbin & Strauss, 2015).
  • Zaznamuje jo induktivni raziskovalni pristop (ni teorije, zaradi česar je cilj identificirati in razviti pripadajočo teorijo/odgovoriti na vprašanje –skozi natančen opis in analizo situacije), ki predpostavlja, da je realnost družbeno konstruirana; primarnost subjektivnosti je ključna; spremenljivke so kompleksne, med seboj prepletene in težko merljive; emični pristop (raziskovanje,“pogled od znotraj“).
  • Humanistično orientirana metodologija.
  • Za kvalitativnega raziskovalca ni jasne meje med epistemologijo in ontologijo (filozofska disciplina, ki obravnava osnovo, vzroke in najsplošnejše lastnosti stvarnosti – biti) – znanje ni neodvisno od „biti“.
  • Številne metode raziskovanja – od utemeljitvene teorije do fenomenologije.
  • Analiza besed (metoda analize vsebine). Podatki so lahko v katerikoli obliki.
  • Običajno posploševanje ni mogoče.

V okviru kvalitativne metodologije izpostavljamo naslednje storitve po katerih najpogosteje sprašujejo naše stranke:

  • celovit posvet o snovanju raziskovalnega načrta in izvedbi raziskave ter interpretaciji podatkov,
  • koordinacija izvedbe raziskave,
  • kvalitativna analiza z urejanjem rezulatatov (metoda analize vsebine, tematska analiza, hermanevtika z analizo, fenomenološka analiza po različnih avtorjih).