Metoda analize vsebine

  • Metoda analize vsebine je raziskovalna metoda, ki zagotavlja sistematični in objektivni pristop k razumevanju ustnih, vizualnih ali pisnih podatkov z namenom opisa in kvantifikacije preučevanega fenomena.
  • Poznamo induktivno in deduktivno metodo analizo vsebine. Induktivna metoda analize vsebine je primerna za raziskovanje tedaj, ko o preučevanem fenomenu vemo zelo malo, medtem ko deduktivno analizo vsebine uporabimo za testiranje obstoječih konceptov, modelov, teorij ali hipotez znotraj novega konteksta.